Algemene voorwaarden


(Geldig vanaf mei 2021)

DEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Wedstrijd: het door Stichting Formula of Stichting Dutch Extreme in enig jaar te organiseren sportevenement: Dutch Surffestival of NK Windsurf.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de wedstrijd of andere onderdelen van het Dutch Surffestival.
  3. Bezoeker: de natuurlijke persoon die op een door de Organisator toegelaten wijze een wedstrijd bezoekt, niet zijnde een Deelnemer.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemer, Bezoeker en/of Deelnemend Bedrijf en de Organisator strekkend tot deelname of bezoek van de Deelnemer en/of Bezoeker aan de wedstrijd
  5. Organisator: de rechtspersoon (in deze stichting formula of stichting dutch extreme.) waarmee de Deelnemer, een Deelnemend Bedrijf en/of een Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop de wedstrijd wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor de wedstrijd vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, of een getekende toestemming daarvoor te hebben van zijn/haar ouders/voogd tenzij anders bepaald door de Organisator.

2.2. De Deelnemer mag aan de wedstrijd slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor de wedstrijd volledig is voldaan volgens de betalingsmogelijkheden die door de Organisator worden aangeboden en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk wanneer de Deelnemer zijn/haar deelname annuleert.

2.4. De Organisator van de wedstrijd kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten de wedstrijd af te gelasten of stil te leggen, te wijzigen (zoals onder meer maar niet uitsluitend het wijzigen of inkorten van het parcours en/of de starttijden) of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

2.5. De Organisator van de wedstrijd kan de starttijd, datum en/of locatie van de wedstrijd wijzigen.

2.6 Door het besluit van de Organisator om een wedstrijd niet door te laten, stil te leggen, te wijzigen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement, van welke aard ook.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan een wedstrijd geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer en/of Bezoeker mocht lijden als gevolg van de deelname en/of het bezoek aan de wedstrijd.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer, en/of Bezoeker en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan de wedstrijd.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3 aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer en/of Bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of partner, familie en/of vrienden en/of (een) nabestaande(n) mochten lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of ontstaan tijdens zijn deelname aan de wedstrijd. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer een kopie van de relevante polis aan Organisator.

3.4. De Deelnemer verklaart door de inschrijving dat de Deelnemer bekend is met het feit dat deelname aan de wedstrijd een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat Deelnemer aan deze eis voldoet en zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de wedstrijd.

3.5. De Deelnemer en/of de Bezoeker vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die hij/zij zelf lijdt en/of die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname en/of bezoek aan) de wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De Deelnemer en/of de Bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of Bezoeker een kopie van de relevante polis aan Organisator.

ARTIKEL 4: GEBRUIK BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL / PORTRET- EN IMAGE

4.1. Deelnemer, en/of Bezoeker verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer en/of de Bezoeker zichtbaar en/of hoorbaar is, zoals nader uiteengezet in lid 2 van dit artikel. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege Organisator en/of derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

4.2. Organisator is gerechtigd om gedurende een wedstrijd geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Deelnemers, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoekers. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker die deelneemt aan een Evenement en/of een Evenement bezoekt:

  1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik – door Organisator en/of partijen die hiervoor toestemming van Organisator hebben verkregen – van naam, stem, portret en /of afbeelding en persona van Deelnemer en/of Bezoeker door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend, voor eigen en/of commercieel gebruik;
  2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
  3. stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van voornoemd beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
  4. doet jegens Organisator en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de evenementenlocatie waarbij Deelnemer en/of Bezoeker persoonlijk herkenbaar is; en
  5. erkent dat tevens een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker en/of Deelnemer gemaakt kunnen worden.

4.3. Deelnemer en/of Bezoeker erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege een Deelnemer en/of Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Deelnemer en/of de Bezoeker zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan en/of inschrijving voor een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder de openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam, beeld en wedstrijdresultaten ten behoeve van foto- en tijdregistratie. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten alsmede het gebruik van de beelden en opnamen als hiervoor bedoeld bij artikel 4, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden door middel van publicatie in promotionele foto’s, video’s en/of posters, in dagbladen en via internet. Op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Organisator is tevens het Privacy Statement van Organisator van toepassing.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

6.1 Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede deelname en/of bezoek aan de wedstrijden en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, en deelname en/of bezoek aan de wedstrijden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Midden-Nederland (Utrecht).

ARTIKEL 7: Deelname annuleren

7.1 Bij annulering tot 2 weken voor het evenement, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld minus €2,50 administratie kosten terug gestort.

7.2 Binnen twee weken voor het evenement kan een deelname niet meer geannuleerd worden. Wel kan de inschrijving worden overgedragen. Dit in overleg met de organisatie

7.3 Als de wedstrijd door de organisatie uit overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. In geval van annulering door geldende corona maatregelingen wordt 75% van het inschrijfgeld teruggestort.